Menu Sluiten

Projectteam

Projectteam

Onder het projectteam worden de betrokken personen verstaan die een bijdrage leveren aan het project in de tijdelijke projectorganisatie. Het projectteam kan dynamisch zijn, doordat inbreng van bepaalde partijen een duidelijk zwaartepunt hebben binnen verschillende fases van het project.

Het projectteam zal in ieder geval gemotiveerd moeten zijn voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van het project. Met de selectie van de teamleden legt de projectleider het fundament voor het creëren van een succesvol team.

projectteam

Samenstellen van een projectteam

De eerste stap voor het maken van een projectteam moet plaatsvinden na de initiatieffase van het project. Op dat moment hebben de opdrachtgever en projectleider een helder beeld van de aard en omvang van het project. Er is dan voldoende informatie om in te schatten wie er nodig zijn in het projectteam.

Samen met het (voorlopige)team werkt de projectleider het projectplan inhoudelijk uit. Daaruit kunnen wijzigingen ontstaan of aanvullingen nodig zijn. Dit zal moeten blijken uit de gesprekken en de eerste aanzet van de structuur van het project. Ook kan de samenstelling van het team tijdens verschillende fasen van het project veranderen vanwege het benodigde expertise.

Door het maken van een Work Breakdown Structure (WBS) wordt de projectopagave duidelijk. Met het invullen van een RACI-model worden daarna verantwoordelijkheden toegekend aan ale taken binnen het project. Door het maken van dit schema ontstaat er een overzicht van alle essentiële taken, en een scherper inzicht in de benodigde teamleden.

Het RACI model is een veelgebruikte en makkelijk toepasbare matrix voor het maken van een verantwoordelijkheidsschema. Hierin worden taken en verantwoordelijkheden duidelijk en overzichtelijk vastgelegd.

Een succesvol projectteam

Een goed projectteam en succesvolle projectleden zijn te kenmerken door de volgende eigenschappen:

  • Beschikken over de juiste expertise.
  • Open communiceren.
  • Zich betrokken voelen bij het eindresultaat.
  • Creativiteit, door goed groepsklimaat.
  • Elkaar de ruimte geven voor ideeën.
  • Effectief vergaderen en discussiëren.
  • Omgaan met meningsverschillen.
  • Gezamenlijk beslissingen nemen.
  • Kritiek geven en ontvangen.

Om meer inzicht te krijgen over de inzet en de eigenschappen van project teamleden kan er nog gekeken worden naar de verschillende teamrollen en type teamleden. Hulpmiddelen hierbij kunnen de ‘Belbin teamrollen’ zijn of het toepassen van de theorie over ‘kernkwaliteiten’. Met betrekking tot conflicten binnen een team kan er bijvoorbeeld nader gekeken worden naar de theorie over ‘conflicthantering van Thomas en Kilman’.

Deel deze kennis!